Konkurs na Fb – Kącik do dziergania

Regulamin konkursu: Kącik do dziergania

Ośli motek Karolina Antosz

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Ośli motek Karolina Antosz z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Handlowa 3, NIP: 9372589896

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Polski (wysyłka tylko do Polski).

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest zaobserowanie fanpage’a Ośli motek (https://www.facebook.com/oslimotek).

7. Konkurs trwa od 8 września 2021 od godziny 18:00 do 15 września 2021 do godziny 23:59

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez post na fanpage’u Ośli motek 17 września 2021

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/oslimotek

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na polubieniu posta konkursowego oraz dodaniu pod nim zdjęcia przedstawiającego swój własny kącik do dziergania.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.

13. 3 najciekawsze prace konkursowe zostaną wybrane przez organizatora konkursu, czyli przedstawiciela firmy Ośli motek Karolina Antosz.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych
i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagrody

17. Nagrodami w konkursie są trzy boxy włóczkowe wraz z przydasiami o łącznej wartości 300zł brutto (100zł brutto każdy). Wygrane nie podlegają obowiązkowi podatkowemu.

18. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców poprzez firmę kurierską.

19. Organizator ma prawo podać imię Zwycięzców na fanpage’u Ośli motek.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

23. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: karolina@oslimotek.pl

24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Kącik do dziergania).

25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

26. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Ośli motek Karolina Antosz z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Handlowa 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: karolina@oslimotek.pl

27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Ośli motek. (https://www.facebook.com/oslimotek)

28. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

30. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Ośli motek.

32. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0